कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मुगु

छायाँनाथ रारा नगरपालिका

स्थानीय तह / वडा नं स्वास्थ्य सुविधाहरू सम्पर्क व्यक्ति फोन
छायाँनाथ रारा नगरपालिका छायाँनाथ रारा नगरपालिका शिवहरि रोकाय ९८४८३६८४६७
 छायानाथ रारा ०१ मुगु अस्पताल     
 छायानाथ रारा ०१ गुम  हेपो बीरेन्द्र शाही ९८४८३१६८८३
 छायानाथ रारा ०२      
 छायानाथ रारा ०३ कार्कीवाडा हे पो यामबहादुर मल्ल ९८६७३७९१७२
 छायानाथ रारा ०३ श्रीनगर हे पो जयपृथ्वी मल्ल ९८४८३०८१९८
 छायानाथ रारा ०४ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सेतीवाडा    
 छायानाथ रारा ०५ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  कार्कीवाडा    
 छायानाथ रारा ०६ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  कोटीला    
 छायानाथ रारा ०७ पिना हे पो पदम सेजुवाल ९८४०४२९२०१
 छायानाथ रारा ०७ टोप्ला आ स्वा से के    
 छायानाथ रारा ०८ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र शिवनगर    
 छायानाथ रारा ०९ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मुर्म    
 छायानाथ रारा १० आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र  कोट
सा स्वा इ कोटा
   
 छायानाथ रारा ११ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र  रोवा
सा स्वा इ कोटा
शैलेजा बुढा  
 छायानाथ रारा १२ ढुगेधारा हे पो केशलाल बुढा  
 छायानाथ रारा १२ शोभा आ स्वा से के    
 छायानाथ रारा १३ आ स्वा केन्द्र थार्प    
 छायानाथ रारा १४ बाम हे पो  खडकबहादुर मल्ल ९८६८३७७७१२

सोरु गाउँपालिका

स्थानीय तह / वडा नं स्वास्थ्य सुविधाहरू सम्पर्क व्यक्ति फोन
सोरु गाउँपालिका सोरु गाउँपालिका कर्णबहादुर सावत ९८५८३२२६४४
 सोरु ०१ जवलधार आ स्वा से के    
 सोरु ०२ नाथर्पु हे पो हिरासिं नेपाली ९८४३७१५६९४
 सोरु ०२ मसिनमेला आ स्वा से के दलबहादुर शाही  
 सोरु ०३ भिई हे पो विष्णु महतरा ९८४९६५४५१८
 सोरु ०४ फोतु हे पो राजेन्द्रबहादुर  छत्याल ९८६०४३४११८
 सोरु ०५ सा स्वा ई सैनाचौर छक्कबहादुर शाही  
 सोरु ०६ पुरुमुरु आ स्वा से के गणेशबहादुर शाही ९८४२३५५०८४
 सोरु ०७ जिमा हे पो  चरित्रा धामी ९८४८३६५०७८
 सोरु ०७ गयलपानी सा स्वा ई धनदेबीशाही ९८६८३७००४८
 सोरु ०८ गिलास हे पो  मानबहादुर बुढा ९८५६४८१२७५
 सोरु ०९ खनाया हे पो रामशरण थापा ९८६३४१८५०८
 सोरु १० धैनकोट हे पो गौरी जोशी ९८४२८७८२११
 सोरु ११ हितवडा आ स्वा से के हिमाल शाही ९८४२६६८८०७
 सोरु ११ कोट सा स्वा ई  जनराज शाही ९८४७६१०४९५

खत्याड गाउँपालिका

स्थानीय तह / वडा नं स्वास्थ्य सुविधाहरू सम्पर्क व्यक्ति फोन
खत्याड गाउँपालिका खत्याड गाउँपालिका टक्कबहादुर डागर ९८४८३२३३९२
खत्याड ०१ सेरी हे पो  नन्दराम बुढा ९८४०७२५५५८
खत्याड ०२ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सिरना सेरी जगत टमटा  
खत्याड ०३ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्वेन ध्रुवबहादुर शाही ९८६८३७६०८९
खत्याड ०३ सा स्वा ई  रोल    
खत्याड ०४ श्रीकोट हे पो हिमा छिरिंग लामा ९८६१४९०३३७
खत्याड ०५ खमाले हे पो अमरसिं बुढा ९७४८९०५६१३
खत्याड ०५ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई चाकपाडे श्रीजना कार्की  
खत्याड ०६ सा स्वा ई रास्कोटीवाडा भूगलबहादुर शाही ९८३४८८४८३७
खत्याड ०७ गुम्था हे पो मानबहादुर रोकाय ९८४८३१७५१०
खत्याड ०८ सुकाढिक हे पो नवराजकार्की ९८७७८५५७३९
खत्याड ०९ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जामिर अमर लामा  
खत्याड १० हेयांगलु हे पो प्रिमा रोकाय ९८४८
खत्याड ११ कोटडाडा प्रा स्वा के डा रामु सापकोटा  
खत्याड ११ सा स्वा ई रिखाया युवराज शाही ९८४८२४६०१८

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगु

 स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगु   छायानाथ रारा ०१  उमेश गौतम   ९८५८०५१३११   dhomugu@gmail.com 

मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका

स्थानीय तह / वडा नं स्वास्थ्य सुविधाहरू सम्पर्क व्यक्ति फोन
मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका बालबहादुर बुढा ९८६८०४६८०७
मुगुम कार्मारोग ०१ डोल्फू हे पो सर्वराज बम  
मुगुम कार्मारोग ०१ सा स्वा ईकाई चितै जगतबहादुर रोकाय ९८६९२०३८५२
मुगुम कार्मारोग ०२ मुगु हेपो छेवाङ दोर्जे लामा ९८४८३९५२१९
मुगुम कार्मारोग ०३ आ स्वा से केन्द्र खारी नृबु छिरिंग लामा ९८६८२६९८०६
मुगुम कार्मारोग ०४ किम्री हे पो जीतबहादुर मल्ल  
मुगुम कार्मारोग ०५ पुलु हेपो गणेश हमाल ९८४१९०२८२९
मुगुम कार्मारोग ०६ सामुदायिक अस्पताल रिउस  बद्रीनाथ थापा ९८४८३०८९५६
मुगुम कार्मारोग ०६ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुवा जयलक्ष्मी बुढा ९८४८२६५८०६
मुगुम कार्मारोग ०७ आ स्वा से केन्द्र मह धर्मबहादुर भाम ९८६८३९७०४८
मुगुम कार्मारोग ०८ माग्री हेपो गुरुछर्रदांग लामा ९८६८०००१२६
मुगुम कार्मारोग ०९ छैला आ स्वा से के कर्ण रोकाया ९८४८३८३९७१
मुगुम कार्मारोग ०९ सा स्वा ई छिमाथा बीरेन्द्र बुढा