कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

खोपको दैनिक रिपोर्ट
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण २३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-23 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
2 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण २१ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-21 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
3 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ माघ ९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-20 स्वास्थ सेवा निर्देशनालय View Details
4 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण २० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-20 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
5 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण १९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-19 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
6 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण १८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-18 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
7 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण १६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-16 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
8 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण १५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-15 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
9 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण १४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-14 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
10 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ श्रावण १२ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-04-12 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
11 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ ८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-08 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
12 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ ६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-06 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
13 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ ५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-05 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
14 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ ४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-04 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
15 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ ३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-03 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
16 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ २ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-02 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
17 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ जेठ १ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-02-01 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
18 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-29 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
19 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-28 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
20 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २७ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-27 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
21 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-26 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
22 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-25 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
23 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-24 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
24 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-23 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
25 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २२ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-22 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
26 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २१ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-21 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
27 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख २० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-20 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
28 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-19 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
29 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-18 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
30 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-16 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
31 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-15 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
32 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-14 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
33 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-13 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
34 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १२ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-12 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
35 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ११ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-11 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
36 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख १० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-10 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
37 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-09 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
38 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-08 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
39 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ७ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-07 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
40 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-06 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
41 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-05 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
42 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-04 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
43 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७९ बैशाख ३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2079-01-03 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
44 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ३० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-30 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
45 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-29 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
46 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-28 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
47 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २७ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-27 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
48 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-26 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
49 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-25 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
50 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-24 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
51 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-23 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
52 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २२ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-22 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
53 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २१ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-21 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
54 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-20 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
55 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-19 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
56 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-18 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
57 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १७ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-17 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
58 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-16 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
59 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-15 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
60 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-14 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
61 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-13 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
62 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १२ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-12 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
63 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र १० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-10 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
64 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-09 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
65 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-08 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
66 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ७ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-07 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
67 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-06 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
68 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-05 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
69 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-04 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
70 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र ३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-03 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
71 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ चैत्र २ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-12-02 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
72 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन ३० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-30 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
73 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन २९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-29 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
74 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन २८ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-28 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
75 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन २७ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-27 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
76 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन २६ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-26 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
77 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन २५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-25 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
78 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन १५ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-15 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
79 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन १४ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-14 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
80 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन १३ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-13 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
81 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ फागुन १२ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-12 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
82 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट फागुन ९ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-09 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
83 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट फागुन २ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-02 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
84 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट फागुन १ खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-11-01 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details
85 कोभिड भ्याक्सिनेशन रिपोर्ट २०७८ माघ १० खोपको दैनिक रिपोर्ट 2078-10-10 स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय View Details