कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

सन्दर्भ सामग्री
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 Earthquake Situation Report #41 सन्दर्भ सामग्री 2080-11-30 View Details
2 Earthquake Situation Report #40 सन्दर्भ सामग्री 2080-10-26 View Details
3 clinical case Management सन्दर्भ सामग्री 2080-10-14 admin View Details
4 Earthquake Situation Report #39 सन्दर्भ सामग्री 2080-10-10 View Details
5 Earthquake Situation Report #38 सन्दर्भ सामग्री 2080-10-03 View Details
6 Earthquake Situation Report #37 सन्दर्भ सामग्री 2080-09-25 View Details
7 Earthquake Situation Report #36 सन्दर्भ सामग्री 2080-09-18 View Details
8 Earthquake Situation Report #35 सन्दर्भ सामग्री 2080-09-11 View Details
9 Earthquake Situation Report #34 सन्दर्भ सामग्री 2080-09-04 View Details
10 Earthquake Situation Report #33 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-27 View Details
11 Earthquake Situation Report #32 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-22 View Details
12 Earthquake Situation Report #31 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-19 View Details
13 Earthquake Situation Report #2 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-18 View Details
14 Earthquake Situation Report #30 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-15 View Details
15 Earthquake Situation Report #28 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-13 View Details
16 Earthquake Situation Report #29 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-13 View Details
17 Earthquake Situation Report #27 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-12 View Details
18 Earthquake Situation Report #26 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-11 View Details
19 Earthquake Situation Report #25 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-10 View Details
20 Earthquake Situation Report #24 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-09 View Details
21 Earthquake Situation Report #23 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-08 View Details
22 Earthquake Situation Report #22 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-07 View Details
23 Earthquake Situation Report #21 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-06 View Details
24 Earthquake Situation Report #20 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-05 View Details
25 Earthquake Situation Report #19 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-04 View Details
26 Earthquake Situation Report #18 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-03 View Details
27 Earthquake Situation Report #17 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-02 View Details
28 Earthquake Situation Report #16 सन्दर्भ सामग्री 2080-08-01 View Details
29 Earthquake Situation Report #15 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-30 View Details
30 Earthquake Situation Report #14 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-29 View Details
31 Earthquake Situation Report #13 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-28 View Details
32 Earthquake Situation Report #12 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-27 View Details
33 Earthquake Situation Report #11 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-26 View Details
34 Earthquake Situation Report #10 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-25 View Details
35 Earthquake situation Report #9 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-24 View Details
36 Earthquake Situation Report #8 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-23 View Details
37 Earthquake Situation Report #7 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-22 View Details
38 Earthquake Situation Report #6 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-21 View Details
39 Earthquake Situation Report #5 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-20 View Details
40 Earthquake Situation Report #4 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-19 View Details
41 Earthquake Situation Report #3 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-19 View Details
42 जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भूकम्पको अवस्था प्रतिवेदन 1st 2080-7-18 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-18 View Details
43 Earthquake Situation Report #1 सन्दर्भ सामग्री 2080-07-18 View Details
44 वार्षिक समीक्षा प्रस्तुतिकरण कर्णाली प्रदेश सन्दर्भ सामग्री 2079-01-01 View Details
45 DHIS2/LMIS Power Point Template सन्दर्भ सामग्री 2078-01-01 View Details
46 स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ सन्दर्भ सामग्री 2078-01-01 View Details
47 Indicator Book सन्दर्भ सामग्री 2078-01-01 View Details
48 HMIS Indicator book 2078 सन्दर्भ सामग्री 2078-01-01 View Details
49 पन्ध्रौ पञ्च बर्षिय योजना स्वास्थ्य मात्र सन्दर्भ सामग्री 2076-01-01 View Details
50 अर्द्ध बार्षिक समीक्षा टेम्प्लेट स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सन्दर्भ सामग्री 2024-03-20 HSD View Details
51 अर्द्ध वार्षिक समीक्षा अस्पताल प्रस्तुतिकरण सन्दर्भ सामग्री 2024-03-20 HSD View Details
52 Annual review presentation 2079_80 सन्दर्भ सामग्री 2023-10-18 View Details